Vytlačiť

Špivanočki mojo - detský festival ľudovej hudby 2014 - propozície

Špivanočki mojo

Propozície

DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY

regionálna súťažná prehliadka
detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistovVyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia MK SR
Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov
Dátum konania:  3.4.2014

Termín uzávierky prihlášok:     25.3. 2014

Detský festival ľudovej hudby je celoštátna súťažná prehliadka detských kolektívov a sólistov, zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru. Tohto podujatia sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.

Postup:

Súťažná prehliadka sa uskutočňuje na troch stupňoch:

1) regionálne kolo  3.4.2014 v Novosade

2) krajské kolo 1.6.2014 v Moldave nad Bodvou

Poslanie prehliadky:
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení  širšej poslucháčskej verejnosti.

Súťažné podmienky:
Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

Kategórie:

1) ľudové hudby
Počet členov: 3 - 12
Trvanie výstupu: do 8 min.

2) spevácke skupiny
Počet členov: 3 - 12
Trvanie výstupu: do 8 min.
Pre spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii , prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku - termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ,.

3) sólisti speváci 1 - 2
Trvanie výstupu: do 5 min.

V duu (pri spoločnom speve dvoch) musí každý spevák spievať samostatný hlas, pričom tento dvojhlas nesmie byť umelý, ale musí zodpovedať konkrétnej regionálnej podobe.

4) sólisti inštrumentalisti
Počet členov: 1
Trvanie výstupu: do 5 min.
V kategórii 4 (I) súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sa používajú na interpretáciu ľudovej hudby. Pripustené sú všetky hudobné nástroje, s podmienkou, že hráč bude účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.

Vek účinkujúcich:
V mesiaci konania celoštátneho kola festivalu môžu mať všetci účinkujúci maximálne 15 rokov, tzn., že v tomto mesiaci už nesmú dosiahnuť 16. rok života.  
Výnimka: Hráč na kontrabas v kategórii 1 (ĽH) môže mať v mesiaci konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.
Nedodržanie uvedených propozícií znamená diskvalifikáciu!
    
Súťažný repertoár:
Odporúča sa interpretovať folklórny materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret, prípadne taký, ktorý je blízky jeho naturelu, temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami jeho hry či spevu.

Kritériá hodnotenia:
Pri hodnotení sa prihliada v prvom rade na správnu štýlovú interpretáciu, rešpektovanie regionálnych osobitostí a autentického prameňa.
Hodnotí sa:    

 • zdroj, materiál, s ktorým interpret pracuje
 • interpretácia 
 • štýlová, regionálna
 • technická
 • spracovanie materiálu
 • celkový prejav


V jednotlivých kategóriách:    

1. ľudové hudby: súhra, inštrumentálna vyspelosť, výraz prejavu, citové stvárnenie hudobného materiálu, celkový zvuk telesa, javiskový prejav  
2. spevácke skupiny: jednotnosť spevu, vyrovnanosť a homogenita hlasových skupín, intonačná kvalita a hlasová kultúra (alebo autenticita) spevákov, citová a výrazová kvalita prejavu, javiskové vystupovanie
3. sólisti speváci 1 - 2: kvalita hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s hlasom, citovosť speváckeho prejavu,  vzhľad a vystupovanie na javisku
4. sólisti inštrumentalisti: miera ovládania nástroja, technika hry, prednes zodpovedajúci povahe nástroja, originalita ale aj tradičnosť prístupu k hre, výrazové a citové stvárnenie interpretovaného materiálu, javiskový prejav. Kladne sa hodnotí prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo striedanie týchto dvoch činností - samozrejme ak to dovoľuje charakter regiónu, povaha nástroja a hlasové dispozície interpreta.

Okrem interpretácie sa hodnotí (najmä pri kolektívoch) korektné spracovanie hudobného materiálu t.j. také, ktoré vychádza zo štýlovej a regionálnej povahy autentického prameňa a  zachováva jeho pôvodný charakter, avšak programovému číslu by nemala chýbať  dramaturgická výstavba, spojená s jeho predvádzaním na javisku. Ak je to možné, odporúčame v tejto súvislosti prácu samotného vedúceho kolektívu (ĽH, SS) pred tzv. úpravami "zvonka".

Hodnotenie:
Súťažné výkony bude hodnotiť odborná porota, zložená z troch členov, ktorá na základe nich uskutoční výber do krajského kola súťaže. Z každej kategórie môže postúpiť do krajského kola maximálne jeden súťažný výkon.

Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo navrhnúť dva postupy, prípadne postup neudeliť. Tento návrh však musí byť akceptovaný usporiadateľom kola vyššej úrovne.

Odborná porota bude hodnotiť:

 • úroveň interpretácie pôvodného, resp. upraveného hudobného folklórneho materiálu
 •  vystihnutie regionálneho, resp. lokálneho charakteru
 • výber a dramaturgiu repertoáru
 • technickú vyspelosť a umeleckú úroveň interpretácie
 • celkový umelecký dojem


Ocenenie účinkujúcich:
V regionálnych kolách účinkujúci dostanú diplomy za účinkovanie, prípadne za hodnotné súťažné výkony- s ich bližšou špecifikáciou. Najlepšie výkony z každej kategórie získajú diplom s postupom /do krajského kola/. Po súťaži sa uskutoční odborná rozprava- hodnotiaci seminár s členmi odbornej poroty.

Ďalšie informácie:
Účasť na vlastné náklady. Organizačné pokyny obdržia všetci prihlásení.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo prípadného nahrávania súťažných vystúpení, bez nároku na odmenu k využitiu pre dokumentačné a propagačné nekomerčné účely MaKCJZ . Zúčastnené kolektívy a jednotlivci sú povinní prispôsobiť sa stanoveným propozíciám a všetkým ekonomicko- organizačným zásadám a programovým zámerom súťažnej prehliadky.


Uzávierka prihlášok -25.3.2014


Prihláška:
doc prihlaska_spivanocki_mojo_2014 42.50 Kb


Vybavuje: Mgr. E.Vítková 0566725620 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kto je Online

Práve tu je 72 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com