Vytlačiť

Zdravotná osveta a podpora zdravia

Zámerom je:

  • rozvíjať zdravotnú osvetu na základe potrieb a záujmov obyvateľov trebišovského regiónu,
  • metodicky usmerňovať a pomáhať záujemcom pri organizovaní podujatí zameraných na zdravotnú výchovu a osvetu

Toto dosiahnuť:

  • výchovno-vzdelávacou činnosťou zvyšovať informovanosť obyvateľstva regiónu o rizikách a prejavoch civilizačných chorôb, o faktoroch nezdravého životného štýlu sprístupňovaním najnovších poznatkov z oblasti medicíny, psychológie, zdravej výživy a tým spolupôsobiť na postupnú zmenu ich postojov a návykov pri ochrane a posilňovaní zdravia, formovaní zdravého životného štýlu,
  • rozvojom spolupráce s pracovníkmi NsP, pedagogicko-psychologickej poradne, SČK, ale aj odbornými lekármi, vzájomnou participáciou pri organizovaní výchovno-vzdelávacích podujatí.

Jedinečným je organizovanie akadémie tretieho veku, ktorej súčasťou je množstvo rôznorodých aktivít.